Navigatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Crea Jo Cadeau Shop;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Crea Jo Cadeau Shop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt, verder genoemd als Crea Jo Cadeau Shop.
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Crea Jo Cadeau Shop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van  een overeenkomst, zonder dat klant en Crea Jo Cadeau Shop gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit van Crea Jo Cadeau Shop
Bedrijfsnaam: Crea Jo
Vestigingsadres: Duinroos 14
2231 WJ Rijnsburg
E-mailadres: CreaJo@kpnmail.nl
KvK-nummer: 61482404
Btw-identificatienr: NL183377631B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Crea Jo Cadeau Shop en op
elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Crea Jo Cadeau Shop en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Crea Jo Cadeau Shop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Crea Jo Cadeau Shop. Dit geldt ook voor druk- en zetfouten.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 de prijs inclusief belastingen;
 de eventuele kosten van aflevering;
 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Crea Jo Cadeau Shop de prijs garandeert;
 de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
Artikel 5 - De overeenkomst.
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals bv. verzekerde verzending of afhalen.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Crea Jo Cadeau Shop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Crea Jo Cadeau Shop is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Crea Jo Cadeua Shop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. De klant kan elektronisch betalen via IDEAL en of de factuur vooraf overmaken, Komt u de bestelling ophalen dan kunt de factuur pinnen of contant betalen waarbij passende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
4. Crea Jo Cadeua Shop - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Crea Jo Cadeau Shop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 6 - Herroepingrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Crea Jo Cadeau Shop te routuneren, conform de door Crea Jo Cadeua Shop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer producten op kosten van de klant teruggezonden worden en niet afdoende gefrankeerd zijn, worden de pakketten niet in ontvangst genomen door Crea Jo Cadeau Shop.
De klant is zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket – en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door de klant worden aanvaard- totdat Crea Jo Cadeau Shop het in ontvangst heeft genomen.
4. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kunt u het herroepingsformulier invullen. Deze is te downloaden via https://webwinkelkeur.nl/webwinkel/voorbeeld-modelformulier-herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Crea Jo Cadeau Shop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Crea Jo Cadeau Shop kan het herroepingrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Crea Jo Cadeau Shop dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 a. die door Crea Jo Cadeau Shop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 d. die snel kunnen bederven of verouderen;
Artikel 9 - De prijs.
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Crea Jo Cadeau Shop hanteert geen minimum bestelbedrag.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingsmateriaal
en btw en exclusief verzendkosten.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. Crea Jo Cadeau Shop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Crea Jo Cadeau Shop, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Crea Jo Cadeau Shop kan doen gelden op grond van de
wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Crea Jo Cadeau Shop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal  Crea Jo Cadeau Shop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Crea Jo Cadeau Shop het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal  Crea Jo Cadeau Shop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Crea Jo Cadeau Shop.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij  Crea Jo Cadeau Shop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 - Betaling
1. U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door  Crea Jo Cadeau Shop berekende verzendkosten.
2. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
 a. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving.
 b. door middel van vooruitbetaling middels IDEAL of vooraf overmaken.
 c. of door middel van contante betaling bij het afhalen van producten.
1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
 Crea Jo Cadeau Shop te melden.
2. In geval van wanbetaling van de klant heeft  Crea Jo Cadeau Shop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 13 - Klachtenregeling 
1. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de klant contact op met  Crea Jo Cadeau Shop wat zowel telefonisch, schriftelijk als elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan de Algemene Voorwaarden vermeld.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen drie werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Crea Jo Cadeau Shop nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Crea Jo Cadeau Shop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Crea Jo Cadeau Shop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord
kan verwachten. 

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Crea Jo Cadeau Shop  en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15 - Disclaimer
1. Aansprakelijkheid
 Crea Jo Cadeau Shop streeft ernaar de op deze website vermelde informatie zo actueel mogelijk te houden.  Crea Jo Cadeau Shop aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. De gegevens op onze website zijn puur informatief.

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Crea Jo Cadeau Shop;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Crea Jo Cadeau Shop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt, verder genoemd als Crea Jo Cadeau Shop.
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Crea Jo Cadeau Shop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Crea Jo Cadeau Shop gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit van Crea Jo Cadeau Shop
Bedrijfsnaam: Crea Jo
Vestigingsadres: Duinroos 14
2231 WJ Rijnsburg
E-mailadres: CreaJo@kpnmail.nl
KvK-nummer: 61482404
Btw-identificatienr: NL183377631B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Crea Jol Cadeau Shop en op
elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Crea Jo Cadeau Shop en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Crea Jo Cadeau Shop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Crea Jo Cadeau Shop. Dit geldt ook voor druk- en zetfouten.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 de prijs inclusief belastingen;
 de eventuele kosten van aflevering;
 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Crea Jo Cadeau Shop de prijs garandeert;
 de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
Artikel 5 - De overeenkomst.
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals bv. verzekerde verzending of afhalen.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Crea Jo Cadeau Shop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Crea Jo Cadeau Shop is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Crea Jo Cadeua Shop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. De klant kan elektronisch betalen via IDEAL en Paypal,waarbij passende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
4. Crea Jo Cadeua Shop - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Crea Jo Cadeau Shop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 6 - Herroepingrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Crea Jo Cadeau Shop te routuneren, conform de door Crea Jo Cadeua Shop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer producten op kosten van de klant teruggezonden worden en niet afdoende gefrankeerd zijn, worden de pakketten niet in ontvangst genomen door Crea Jo Cadeau Shop.
De klant is zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket – en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door de klant worden aanvaard- totdat Crea Jo Cadeau Shop het in ontvangst heeft genomen.
4. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kunt u het herroepingsformulier invullen. Deze is te downloaden via https://webwinkelkeur.nl/webwinkel/voorbeeld-modelformulier-herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Crea Jo Cadeau Shop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Crea Jo Cadeau Shop kan het herroepingrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien My Creations By Sharina dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 a. die door Crea Jo Cadeau Shop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 d. die snel kunnen bederven of verouderen;
Artikel 9 - De prijs.
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Crea Jo Cadeau Shop hanteert geen minimum bestelbedrag.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingsmateriaal
en btw en exclusief verzendkosten.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. My Creations By Sharina staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Crea Jo Cadeau Shop, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Crea Jo Cadeua Shop kan doen gelden op grond van de
wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Crea Jo Cadeau Shop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Crea Jo Cadeau Shop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Crea Jo Cadeau Shop het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Crea Jo Cadeau Shop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Crea Jo Cadeau Shop.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Crea Jo Cadeau Shop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 - Betaling
1. U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door Crea Jo Cadeau Shop berekende verzendkosten.
2. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
 a. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving.
 b. door middel van vooruitbetaling middels IDEAL of Paypal.
 c. of door middel van contante betaling bij het afhalen van producten.
1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
Crea Jo Cadeau Shop te melden.
2. In geval van wanbetaling van de klant heeft Crea Jo Cadeau Shop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 13 - Klachtenregeling
1. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de klant contact op met Crea Jo Cadeau Shop wat zowel telefonisch, schriftelijk als elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan de Algemene Voorwaarden vermeld.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen drie werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Crea Jo Cadeau Shop nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Crea Jo Cadeau Shop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Crea Jo Cadeau Shop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord
kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Crea Jo Cadeau Shop en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15 - Disclaimer
1. Aansprakelijkheid
Crea Jo Cadeau Shop streeft ernaar de op deze website vermelde informatie zo actueel mogelijk te houden. Crea Jo Cadeau Shop aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. De gegevens op onze website zijn puur informatief(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

  • 18-03-2019 - Leuk winkel gisteren een aantal artikelen gekocht voor mijn nicht...  lees meer
  • 14-03-2019 - Gisterochtend mijn bestelling geplaatst en mijn pakketje is net afgeleverd...  lees meer
  • 13-03-2019 - Snelle levering en super leuke service/prijs, we krijgen zelfs nog...  lees meer
Plaats een bericht

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2019 Crea Jo Cadeau Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel